Kontakt

Carl Brynjulfsen
Direktør Ferd Eiendom
cb@ferd.no
+47 92 6 97 629

Silje Strøm
Markedsdirektør Ferd Eiendom
silje.strom@ferd.no
+47 926 88 610

F.v: Johan H Andresen – eier og styreleder i Ferd, Silje Strøm – markedsdirektør Ferd Eiendom og Carl Brynjulfsen – direktør Ferd Eiendom. Foto: Anita Arntzen