Planprosess

Juni 2019

Rammer for utvikling legges i planprogrammet som fastsettes i juni 2019.

Feb 2020

Ferd Eiendom kjøper Marienlyst.

Vår / Høst 2020

FASE 1: Innsikt- og undersøkelses- fase med medvirkning.

- Oppstart midlertidige tiltak/aktivitet
- Arbeidsverksteder og involvering
- Digital medvirkning

Høst 2020

Avklaring av hovedgrep og konsekvensutredninger.

Høst / Vår 2020/21

FASE 2: Detaljering av planforslag.

Vår 2021

Planforslag til offentlig ettersyn.

Høst 2021

FASE 3: Oppdatere planforslag til politisk behandling.

Høst 2021

Planforslag til offentlig ettersyn.

Høst 2022

Vedtak i bystyret.